Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ο Συνεταιρισμός

Lefkada Taol Sineterismos

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΤΑΟΛ» ιδρύθηκε το 1915 ως Ταμείο Αμύνης Οινοπαραγωγών Λευκάδας και προήλθε από τη μετατροπή της «Ενωσης Αγροτικών Συν/σμών Λευκάδας «ΤΑΟΛ» η οποία μετατροπή συνετελέσθη δια της συγχωνεύσεως  (22) είκοσι δύο πρωτοβαθμίων αγροτικών συν/σμών μελών της, με σύσταση νέου αγροτικού συν/σμού σε εφαρμογή του Ν. 4015/2016 και του Ν. 4384/2016.

Στο Συν/σμό ο παραγωγός βρίσκει οτιδήποτε είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της γεωργικής του εκμετάλλευσης και της οικιακής του οικονομίας.

Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια η διαφοροποίηση του κοινωνικού ιστού σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη τμήματος της γεωργικής παραγωγής, επιβάλλει τον επανακαθορισμό του ρόλου του Συν/σμού, ώστε να συνεχιστεί η παρέμβασή του και στις νέες συνθήκες για να πετύχει το σκοπό του.

Σκοπός
Σκοπός του είναι η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή των συνεταίρων μελών του μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Φιλοσοφία
Η φιλοσοφία του περικλείεται στο λογότυπο «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» και περιγράφεται στο σήμα του . Δύο άνθρωποι που ενώνουν τα χέρια τους , που ενώνουν δηλ. τις δυνάμεις τους, μπορούν να καταφέρουν περισσότερα απ΄ότι ένας μόνος του και αυτό που δεν μπορούν δύο, το καταφέρνουν τρείς …… Εξάλλου η βασική έννοια του συνεταιρίζεσθαι είναι η <<ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ>>.

As-Lefkadas-Taol As-Lefkadas-Taol

Συν/κές Αρχές
Ο Συν/σμός διέπεται από τις 7 διεθνείς συνεταιριστικές αρχές, οι οποίες αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες οι συνεταιρισμοί θέτουν σε εφαρμογή τις αξίες τους και συνιστούν τη συνεταιριστική ταυτότητα:

1η Αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή
Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοιχτές σε όλα τα πρόσωπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του μέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκείας.

2η Αρχή: Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών
Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις διοικούμενες από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη αποφάσεων. Άνδρες και γυναίκες που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι στα μέλη. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου (κάθε μέλος μία ψήφο) και στους συνεταιρισμούς ανωτέρου βαθμού οργανώνονται επίσης με δημοκρατικό τρόπο.

3η Αρχή: Οικονομική συμμετοχή των μελών
Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του συνεταιρισμού. Ένα μέρος τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνήθως την κοινή περιουσία του συνεταιρισμού. Τα μέλη συνήθως απολαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση ή καθόλου για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν μέλη. Τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για οποιονδήποτε ή για όλους από τους ακόλουθους σκοπούς: α)Ανάπτυξη του συνεταιρισμού, ενδεχομένως με τη δημιουργία αποθεματικών, από τα οποία μέρος τουλάχιστον θα είναι αδιανέμητα, β)Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό, και γ)Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

4η Αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία
Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας, διοικούμενες από τα μέλη τους. Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ή αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, είναι σ” αυτό ελεύθεροι, ακολουθώντας κανόνες που διασφαλίζουν τη δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη και διατηρούν τη συνεταιριστική αυτονομία.

5η Αρχή: Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση
Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση στα μέλη τους, στα αιρετά μέλη της διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό – ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης – σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.

6η Αρχή: Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών
Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου.

7η Αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα
Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, με πολιτικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους.

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ