Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κύριοι,

            Μετά την υπ΄αρ. 227/27-11-2023 απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ», καλούμε τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10-12-2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:15 π.μ. στην αίθουσα του Κέντρου «ΠΑΝΘΕΟΝ» δίπλα στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, στο δρόμο της γύρας, στη Λευκάδα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1)Ανακοίνωση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

2)Ανακοίνωση έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2021.

3)Ανακοίνωση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

4)Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

5)α)’Εγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021).

   β)  Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών.

   γ)  Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. & Ε.Σ.

6)Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2022 και καθορισμός αμοιβής αυτού.

7)Έγκριση εξόδων Διοίκησης από 01-01-2021 έως 31-12-2021.

        Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 17-12-2023 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση.

           Για περισσότερες πληροφορίες και τη λήψη των οικονομικών καταστάσεων τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2645022319 ή στην ιστοσελίδα του Συν/σμού https://aslefkadastaol.gr

                                                                             ΜΕ ΤΙΜΗ

                                                                                       Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                               «ΤΑΟΛ»

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                   ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ              

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ