Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό  Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ», που εδρεύει στην Λευκάδα,  καλεί τα μέλη του συνεταιρισμού  να λάβουν μέρος στις εργασίες της  έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί στις 19-6-2022, ημέρα της εβδομάδος  Κυριακή και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα του φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου  Λευκάδας , σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4673/2020 , το άρθρο 31 του καταστατικού του συνεταιρισμού  και της με αριθμό 203/1-6-2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο :  Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο :  Εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1.Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν  σύμφωνα με το άρθρο 20 του N.4673/2020 και το άρθρο 31  του καταστατικού του συνεταιρισμού. Τα μέλη θα φέρουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και τον ΑΦΜ τους , για την διευκόλυνση του έργου της  Εφορευτικής Επιτροπής.

2..Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγρ. 1,2 του Ν. 4673/2020 και το άρθρο 19,παράγρ. 1,2, του καταστατικού :1. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη – συνεταιριστές του συνεταιρισμού  με δικαίωμα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων.  Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

3.Σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγρ.1 του Ν. 4673/2020 και το άρθρο 16, παράγρ. 1 του καταστατικού: Στη Γ.Σ. μετέχουν όλα τα μέλη που  έχουν εκπληρώσει όλες τις  ληξιπρόθεσμες οικονομικές οφειλές  τους προς τον Α.Σ.

4.Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγρ. 1 του Ν.4673/2020 και το άρθρο 31, παράγρ. 1 του καταστατικού : Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου  διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της οποίας  προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από το δικηγορικό σύλλογο της έδρας του Συν/σμού.

5.Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγρ. 2 του Ν.4673/2020 και το άρθρο 31 παράγρ. 2 του καταστατικού:   Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ξεχωριστό για κάθε όργανο.

6.Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν.4673/2020 και το άρθρο 31 παράγρ. 3 του καταστατικού :   Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης αντιστοιχεί στο ήμισυ του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου, αντιστοίχως, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο προς τα άνω ακέραιο αριθμό. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό σταυρών μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζεται από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.

7.Σύμφωνα με το άρθρο  31 του καταστατικού, παράγρ. 2:  Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως στα γραφεία του Συν/σμού τρείς (3) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών δηλ. μέχρι 16-6-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μ.μ.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγρ. 8 του Ν.4673/2020 και το άρθρο 31, παράγρ. 8 του καταστατικού :      Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού  (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο) όποιος καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών, ασέλγεια σε ανήλικο, βιασμό, για τα αδικήματα του άρθρου 35 του Ν.4673/2020  και για οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος της συνεταιριστικής περιουσίας. Η σε πρώτο βαθμό ποινική καταδίκη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του προηγουμένου εδαφίου, αναστέλλει αυτοδικαίως την άσκηση από το μέλος των καθηκόντων του, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα Διοίκησης του συνεταιρισμού  (διοικητικό συμβούλιο ή εποπτικό συμβούλιο), όποιος κηρύχθηκε σε πτώχευση ή ήταν νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, που κηρύχθηκε σε πτώχευση και δεν κηρύχθηκε συγγνωστός ή έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του διαπιστωθεί για μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύματα του πρώτου και του τρίτου εδαφίου, το πρόσωπο αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του  άρθρου 20 του Ν. 4673/2020 και του άρθρου 31 του καταστατικού.

9.  Σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγρ. 9 του Ν.4673/2020 και το άρθρο  31  παράγρ. 9 του καταστατικού, : Δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης του συνεταιρισμού   έχουν, από τα μέλη – συνεταιριστές, εκείνα που έχουν συναλλαγές με τον  συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις δύο (2) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις . Για τα μέλη – συνεταιριστές που δεν έχουν συμπληρώσει δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις ως μέλη του συνεταιρισμού , η προϋπόθεση του προηγουμένου  εδαφίου περιορίζεται σε μία διαχειριστική χρήση. 

10.Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2 του Ν. 4673/2020 και το άρθρο 28, παρ. 2 του καταστατικού : Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μέλος του ίδιου συνεταιρισμού,  το οποίο κατά την προηγούμενη θητεία, ήταν μέλος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού,    ή είναι σύζυγος μέλους του Δ.Σ ή συνδέεται με αυτό με συγγένεια έως και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ  αγχιστείας.

11.Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2 του Ν. 4673/2020 και το άρθρο 28, παρ. 2 του καταστατικού: .Μέλος του συνεταιρισμού,  δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος  του Δ.Σ. και του  Ε.Σ.

      Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 26-6-2022, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση.

       Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2645022319.

                                                                          ΜΕ ΤΙΜΗ

                                                                 Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                          «ΤΑΟΛ»

                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ                  

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ