Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Πώλησης Ακινήτων

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»   προσφέρει για πώληση τα παρακάτω ακίνητα:

1. Κτιριακό συγκρότημα παλιού Οινοποιείου στη θέση Κάστρο, δίπλα στην ομώνυμη παραλία της πόλης της Λευκάδας , εμβαδού 1.876,25 τ.μ. επί οικοπέδου 13.672,25 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να καταθέσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα .

2. Υπεύθυνη δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της διακήρυξης.

2. Ισόγειο κτίριο επί της οδού Ακαρνανίας εντός του σχεδίου της παλιάς πόλης της Λευκάδας(ιστορικό κέντρο),τομέας Ι, εμβαδού 244,36 τ.μ επί οικοπέδου 244,36 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να καταθέσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα .

2. Υπεύθυνη δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της διακήρυξης.

3. Οικόπεδο εμβαδού 918 τ.μ. με (βιομηχανικό κτίριο) αποθήκη εμβαδού 400  τ.μ. στη θέση «Βροντισμένη» (Ο.Τ. 409) εντός του σχεδίου της πόλης της Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να καταθέσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα .

2. Υπεύθυνη δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της διακήρυξης.

4. Οικόπεδο εμβαδού 4.190,04 τ.μ.  εντός του σχεδίου του οικισμού Βασιλικής του Νομού Λευκάδας , στη θέση «Αμμος» (Ο.Τ. 55) σε (50) πενήντα μέτρα από τη θάλασσα.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να καταθέσουν:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα

2. Υπεύθυνη δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της διακήρυξης.

 Η εγγυητική επιστολή που αφορά κάθε ακίνητο θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες που δεν επιλεγούν, θα κρατηθεί όμως και θα καταπέσει αυτή του υποψήφιου αγοραστή που επιλεγεί και δεν υπογράψει το συμβόλαιο αγοράς  μέσα σε 40 ημέρες από την έγγραφη πρόσκλησή του. Με την υπογραφή του συμβολαίου η ως άνω εγγυητική θα επιστραφεί.

Ο πωλητής μεταβιβάζει τα πωλούμενα ακίνητα στη νομική, πολεοδομική και πραγματική κατάσταση που είναι και βρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να την ελέγξουν πριν από την υποβολή των προσφορών τους.

Για το σκοπό αυτό κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής καλείται να υποβάλει έγγραφη προσφορά (σε κλειστό φάκελο) για κάθε ακίνητο,  στην οποία θα αναφέρεται το προσφερόμενο τίμημα . Επίσης εντός του φακέλου πρέπει να εσωκλείονται   η εγγυητική επιστολή και η υπεύθυνη δήλωση.

Τον αγοραστή βαρύνουν όλα γενικά τα έξοδα της πώλησης, ήτοι συμβολαιογραφικά, τυχόν έξοδα παράστασης δικηγόρου του αγοραστή, φόρος μεταβίβασης και οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή τέλος που βαρύνει τον αγοραστή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μετά από συνεννόηση με το Συν/σμό να επισκέπτονται τα εν λόγω ακίνητα.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από το Συν/σμό, ο οποίος είναι και ο μόνος αρμόδιος να αποδεχθεί ή όχι κατά την ανέλεγκτο κρίση του οποιαδήποτε προσφορά ή να απορρίψει το σύνολο των προσφορών , χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση κατά του Συν/σμού από τη συμμετοχή τους.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 9-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία του Συν/σμού, Γολέμη 5-7 στη Λευκάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες  απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2645022319.

Λευκάδα 09-09-2020
Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΤΑΟΛ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ