Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

O ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ “ΤΑΟΛ»

θα προσλάβει Γεωπόνο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με αποδοχές τις καθοριζόμενες από την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας , για να εργασθεί στο Πρατήριο Γεωργικών Εφοδίων που βρίσκεται στη πόλη της Λευκάδας.

          Οι ενδιαφερόμενοι να είναι έως 35 ετών και να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Βιογραφικό σημείωμα.

2.Πτυχίο Γεωπόνου Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής.

3.Βεβαίωση προϋπηρεσίας. (Η τυχόν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Αγροτικού Συν/σμού θα ληφθεί υπόψη).

4. Πιστοποιητικό  ECDL ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.

5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

5.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

6.Βεβαίωση ΑΦΜ ,ΑΜΚΑ και ΑΜΑ

7 .Να έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.           

8.Βεβαίωση ότι ο ίδιος ή ο ένας από τους γονείς του είναι μέλος στο Συν/σμό

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Συν/σμού, Γολέμη 5-7, Λευκάδα μέχρι 10-2-2022  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00 μ.μ  . Μετά το άνοιγμα των φακέλων και πριν την τελική επιλογή από το Δ.Σ. οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να δώσουν προσωπική συνέντευξη.

        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση του Συν/σμού (τηλ. 2645022319) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

                                                                            Λευκάδα 3-2-2021

                                                                        Α.Ο.Ε.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                               «ΤΑΟΛ»

                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ