Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Α.Ο.Ε.Σ. Λευκάδας «ΤΑΟΛ»

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ &

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                         «ΤΑΟΛ»

ΓΟΛΕΜΗ 5-7, 31 100 ΛΕΥΚΑΔΑ

ΤΗΛ. 2645022 319, ΦΑΞ 26450/25 898 

 Α.Π.  125                                                 

                                                             Λευκάδα  29-9-2020

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ   «ΤΑΟΛ»

Κύριοι,

            Μετά την υπ΄αρ. 166/24-9-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ», καλούμε τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την 18-10-2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα του φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1)Ανακοίνωση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2019 έως 31-12-2019.

2)Ανακοίνωση έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2019.

3)Ανακοίνωση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

4)Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2019 έως 31-12-2019.

5)α)’Εγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019).

   β)  Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών.

   γ)  Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

6)Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2020 και καθορισμός αμοιβής αυτού.

7)Έγκριση εξόδων Διοίκησης από 01-01-2019 έως 31-12-2019.

8)Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για τη χρήση 2021.

9)Έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του συνεταιρισμού και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.

           Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 25-10-2020 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση.

          Για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων.

           Για περισσότερες πληροφορίες και τη λήψη των οικονομικών καταστάσεων τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2645022319 ή στην ιστοσελίδα του Συν/σμού https://aslefkadastaol.gr

                                                                          ΜΕ ΤΙΜΗ

                                                                                       Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                               «ΤΑΟΛ»

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ