Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ | As Lefkadas Taol

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ   «ΤΑΟΛ»

Κύριοι,

            Μετά την υπ΄αρ. 200/18-4-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ», καλούμε τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την 1-5-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα του φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Λευκάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1)Ανακοίνωση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

2)Ανακοίνωση έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2020.

3)Ανακοίνωση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

4)Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

5)α)’Εγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020).

   β)  Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών.

   γ)  Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. & Ε.Σ.

6)Ορισμός ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωτή αυτού για τη χρήση 2021 και καθορισμός αμοιβής αυτού.

7)Έγκριση εξόδων Διοίκησης από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

8)Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για τη χρήση 2022.

9)Προσφυγή του μέλους Γεράσιμου Λιβιτσάνου κατά της απόφασης διαγραφής του .

           Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 8-5-2022 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση.

         Για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας .

           Για περισσότερες πληροφορίες και τη λήψη των οικονομικών καταστάσεων τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2645022319 ή στην ιστοσελίδα του Συν/σμού https://aslefkadastaol.gr

                                                                          ΜΕ ΤΙΜΗ

                                                                                       Α.Ο.Ε.Σ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                               «ΤΑΟΛ»

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                   ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ              

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας “ΤΑΟΛ”

Ποιότητα προϊόντων και αποτελεσματική εξυπηρέτηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ